Нормативна база

Граждански процесуален кодекс
Извадка от Наказателен кодекс на РБългария
Закон за особените залози
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Административно процесуален кодекс
Закон за частните съдебни изпълнители
Устав на КЧСИ
Тарифа
Инструкция за условията и реда, при които органите на МВР оказват съдействие на държавните и частни съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия