Сметки

 

 

Специални сметки за постъпления на парични средства, получавани от:
•доброволно плащане по дълга;
•работодатели и други трети задължени лица;
•осребряването на имуществото на длъжниците.

Специална сметка за постъпления на парични средства:

ЦКБ АД Клон Хасково

IBAN BG33 CECB 9790 50G2 8761 00

титуляр ЧСИ Николета Маринова Кавакова

При попълване на преводно нареждане/вносна бележка в поле „основание за плащане” е необходимо да попълните Вашите имена, ЕГН (или име на длъжника, ако не сте страна по делото-например сте работодател) и номер на изпълнителното дело.

 

Сметка за такси и разноски:

ЦКБ АД Клон Хасково

IBAN BG60 CECB 9790 10G2 8761 01

титуляр ЧСИ Николета Маринова Кавакова

 Плащания на такси по ТТРЗЧСИ можете да извършите и в брой, в деловодството на канторта на ЧСИ Николета Кавакова. За заплатените суми ще Ви бъде издадена квитанция.